Dijagnostika

U cilju postavljanja dijagnoze u zdravstvenoj organizaciji u najvažnijim područjima koja determiniraju uspješnost, analiziraju se i mjere područja:
·  PRAVO - dijagnostika pravnog oblika: utvrđivanje je li ustanova/trgovačko društvo u optimalnom pravno-organizacijskom obliku s obzirom na fazu razvoja ustanove/društva.
·  FINANCIJE I POREZI - dijagnostika financijskog i poreznog tretmana – je li ustanova/trgovačko društvo u optimalnom financijskom obliku i zakonitom poreznom tretmanu s obzirom na usluge koje pruža – obveznik PDV-a ili ne, i dr.
·  OBLICI RADA U ZDRAVSTVU - dijagnostika zakonitosti radno-pravnih odnosa – da li radnici rade u zakonitom i optimalnom načinu rada s obzirom na prirodu posla i frekventnost rada.
·  AKTI – STATUTI, PRAVILNICI I POSLOVNICI - proučavanje Pravilnika, ako ih ima, i savjetovanje oko izrade Pravilnika i Poslovnika i popratne dokumentacije koje ustanove/društva moraju voditi u skladu s pozitivno-pravnim propisima u zdravstvu.
·  POSLOVNI PROCESI - dijagnostika poslovnih procesa – postavljenih procesa rada, npr. načina i metodike naručivanja pacijenata, obrade pacijenata, uzimanja anamneza putem formulara, i sl.
·  PRODAJA - dijagnostika prodajnih vještina zaposlenika,  ujednačavanje prodajnih vještina zaposlenika, treninzi zaposlenika za prodaju.
·  MARKETING - postavljanje integrirane marketinške strategije, koja uključuje brending društva te predstavljanje istog potencijalnim klijentima, putem vlastitih digitalnih platformi ili pažljivo krojenih medijskih kampanja.
·  DIGITALIZACIJA POSLOVNOG MODELA - prioritetna transformacija svakog društva, a posebice onog koje djeluje u sektoru poput zdravstva.
·  MANAGEMENT PROMJENA u ustanovi/društvu – savjeti oko promjena koje se žele postići, njihova implementacija i provođenje određenih modela promjena. Uzevši u obzir sve, prije navedeno, Business Lab nudi kompletnu obradu društva s ciljem pripreme daljnjih koraka, bilo da je to vezano uz interne promjene, poput transformacija upravljanja, digitalizacije ili kupoprodaje, spajanja te drugih poslovnih transakcija u koje društvo treba ući s transparentnim informacijama.

Due diligence

Naše društvo nudi posebna due diligence savjetovanja, tj. izradu dubinske analize procesa i sadržaja procesa, kako bismo klijentu ponudili potpuni uvid u problem, kao i rješenja koja su komplementarna za isti. Tako smo u mogućnosti brzo i učinkovito ponuditi konkretna rješenja za hitne probleme. Naime, upotrebom Eisenhowerove matrice u razgovoru s klijentom osvijestimo dvije vrste problema – hitne i bitne te ih stavljamo u korelaciju hitnosti (velika hitnost/manja hitnost) i važnosti (velika važnost/manja važnost) te tako dobivamo dijagram pomoću kojeg se donose jako bitne ili manje bitne odluke, odmah ili kasnije, samostalno ili delegiranjem nekoj drugoj osobi. Na vrlo jasan i slikovit način, dijagram nam pokazuje koje se sve teme ili problemi trebaju sagledati i adresirati u budućnosti. 
Posljedično, nakon takve analize, postoje temelji za izradu plana i budžeta, po vremenskim (terminskim) fazama rješavanja problema, a koji plan klijent potvrđuje. Time sve stranke uključene u proces izrade, provođenja i monitoringa dubinske analize, imaju potpuni uvid u sve faze, kao i rezultate implementacije istih.

Revizija

Revizija je neophodna kako bi se utvrdile pogreške u poslovanju koje je nužno ispraviti kako u slučaju nadzora ne bi došlo do visokih troškova i raznih oblika prekršajnih kazni, mjera zabrane rada ili slično. Revizija se radi na temelju postojeće dokumentacije ili stanja nekog pitanja pod protokolom 1-9 kako bi se u ustanovi/društvu detektirale nepravilnosti i nezakonitosti. Rezultat revizije, tj. saznanja o stanju društva je već dodana vrijednost ustanovi/društvu. Prije navedeni protokol ovisi o opsežnosti revizije. Ako se revizija radi po segmentima, primjerice – pravo ili rad, opsežnost je manja, revizija kraće traje i vjerojatno ne zahtijeva angažman i vrijeme upravitelja/direktora. Kod takvih revizija, naš tim dobiva kvalitetne informacije iz dostavljene dokumentacije te ispitivanjem popratnog osoblja, primjerice računovodstva ili sestre koja brine o zaposlenicima. Rezultati, tj. preporuke odnose se na usklađenje zakonitosti rada i smanjenje bilo kakvih rizika od negativnih posljedica inspekcijskog nadzora. 

Procjena rizika

Procjena rizika se radi ako ustanova/društvo odmah ne ode u promjene koje su preporučene iz bilo kakvih razloga. U tom slučaju se radi plan transformacije za buduće razdoblje ili plan prilagodbe, a mogu se i dizajnirati novi akti koji bi osnažili ustanovu/društvo za predstojeće promjene.

Out of the box ili «pomaknuta» rješenja

Naš tim je izvrstan u kreiranju posve novog poslovno-pravno-organizacionog modela na temelju saznanja dobivenih u intervjuima s ravnateljima/vlasnicima ustanova ili društava, a koja imaju za svrhu postavljanje optimalnog poslovnog modela za fazu razvoja ustanove/društva. Bogato iskustvo u kombinaciji s ekspertizom omogućuje nam kreiranje nove vizije i misije ustanove/društva, njenu integraciju u novi vizualni identitet, a koji komunicira prema ciljanoj javnosti putem marketinških kampanja i dugih aktivnosti, određenih s obzirom na postavljene ciljeve koje društvo želi postići.  

In-company workshop

Klijentima koji se suočavaju s problemima, a kojima nije potrebna dubinska analiza ili analiza slučaja, predlažemo provođenje in-company workshopa. Takva radionica organizira se za ravnatelje ili direktore društva, kao i imatelje udjela te vlasnike ustanova i društava koja se bave zdravstvenom djelatnošću, a koji pak žele uskladiti svoj rad sa zakonima i podzakonskim aktima. Naš tim u takvim slučajevima pruža usluge treninga u ustanovi ili društvu na određenu temu. Nakon toga in-company tim je spreman provesti radionicu po našim napucima, uz ili bez naše prisutnosti. Jedan od dobrih alata kojima svakako preporučujemo započeti takvu vrstu radionice je analiza slučaja ili SWOT analiza kojom se u vrlo preglednom i jasnom, shematskom prikazu sagledavaju sve snage, slabosti, prednosti i prijetnje nekog društva ili ustanove.